Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Органофотокаталітичний метод дифункціоналізації похідних 5-amiно-N-аліл-1,2,3-триазол-4-карбоксамідів
Данилюк І.Ю., Кемський С.В., Вовк М.В.
Інститут органічної хімії НАН України [Тези]
Formation and reactivity of sp3-enriched sulfamoyl fluorides
Александренко С.Г., Добриднєв О.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та реакційна здатність 2(5),4-дигалогеноксазолів
Барун П.О., Ващенко Б.В., Воловенко Ю.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез нових сультамів шляхом реакції [2+2] та [4+2] циклоприєднання
Бородін І.О., Заїка Є.О., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Фотоактивація дихлорметану
Дичкова П.С., Даценко О.П.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина [Тези]
Карбоксидифлуорометилювання алкенілборонатів за допомогою міді
Ланюш К.Р., Юров Є.Ю., Ляшук О.С., Грищук О.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Методи синтезу восьмичленних сультамів: похідні [1,2,4]тіадіазоцино[6,5,4-hi]індолу
Постернак Г.В., Семьошкіна О.Д., Гись В.Ю., Добриднєв О.В., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез оптично активних хроман-4-олів із (цикло)алкільними замісниками в положенні 2
Романова А.М., Тімохін О.С., Москвіна В.С., Пивоваренко В.Г., Кучер О.В., Бойко О.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез нових органічних люмінофорів з RTP ефектом та для конструювання OLED пристроїв.
Аксьонова М.В., Станіцька М.О., Красножон Г.В., Kinzhybalo V., Іванюк Х.Б., Волинюк Д.Ю., Литвин Р.З., Стахіра П.Й., Grazulevicius J.V., Обушак М.Д.
Львівський національний університет імені Івана Франка [Тези]
Дослідження 3-ацетилкумаринів в реакціях гетероциклізації
Анцибора Є.В., Шокол Т.В., Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез і флуоресценція 5-гідроксипіролохінолін-6-ону
Власова М.О., Кохан С.О., Козенко В.І., Линник Р.П., Пивоваренко В.Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Cинтез біцикло[m.n.k]алкілгліцинів як ізостерів 2-фенілгліцину
Коблік А.А., Стрижак О.В., Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез α-Феніл β-Енаміно γ-Сультімів
Коробка О.П., Чучвера Я.О., Добриднєв О.В., Воловенко Ю.М.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина [Тези]
Дослідження йодоциклізації алкенолів в синтезі похідних 2-окса[2.2.1]гептану
Краплина В.І., Михайлюк П.К., Левтеров В.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Енамінокетони 2'-карбоксидезоксибензоїнів у синтезі 4-ароїл-ізохромен/ізохінолін-1-онів
Кукушкіна К.В., Москвіна В.C., Шабликіна О.В., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Сульфонамідні та сульфонілфлуоридні похідні 3,4-дигідро-2H-1-бензопірану
Муравинець О.А., Шпотя І.С., Гордієнко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез піроло[3,2-d]тіазепін 6,6-діоксидів через конденсацію сульфа-Дікмана
Олех Г.О., Гись В.Ю., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
3,3-Дифлуорооксетан-2-іл - перспективний флуоровмісний замісник для потреб медичної хімії
Федінчик А.В., Герасимчук М.В., Мельников К.П., Ляшук О.С., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Дослідження закономірностей стабільності арилметансульфонілхлоридів
Шевчук О.І., Григоренко О.О., Жерш С.А., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез 2(9)-похідних 5,8-діоксаспіро[3.5]нонану
Бондаренко А.В., Козирєв Є.К., Ващенко Б.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та модифікації β-кетосульфоланів
Коломієць А.Ю., Балабушко М.О., Добриднєв О.В., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез 3-оксобіцикло[3.1.1]гептану як симетричного ізостеру 3-заміщеного оксану
Кохальський В.Р., Сташкевич О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Аналоги талідоміду на основі 3-азабіцикло[3.2.0]гептан-2,4-діону
Крохмалюк Є.В., Стихиляс М.М., Тимцунік А.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та перетворення ендоциклічних сульфоксімінів
Луцюк Т.М., Добриднєв О.В., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
2- and 3-Fluorocyclobutan-1-yl – a Small Fluorinated Substituent for Synthetic and Medicinal Chemistries
Малащук А.С., Демчук О.П., Сосунович Б.С., Ващенко Б.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез сультамів на основі 5,6-дигідро-4H-піроло[1,2-e][1,2,5]тіадіазоцин-1(2H)-он 3,3-діоксидів
Матюхіна О.Д., Семьошкіна О.Д., Гись В.Ю., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез 5–трифлуорометил–2,4–метанопроліну
Минак Є.Б., Сташкевич О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Дослідження 3-(трифлуорометил)циклобут-1-ен-карбоксилату в реакціях приєднання
Минтюк С.В., Павленко С.О., Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез 1-ди(три)флуорометилпропаргілових спиртів
Миронюк А.А., Хиля О.В., Вишняк Д.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез шестичленних сульфонів та семичленних сультамів
Работнікова С.Д., Балабушко М.О., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез 4-заміщених-5-окса-ε-сультамів
Сіроштан І.С., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Застосування дієнів арилфуранового та піразольного рядів у тандемних перетвореннях
Сітар А.А., Матійчук В.В., Кінжибало В., Горак Ю.І., Обушак М.Д.
Львівський національний університет імені Івана Франка [Тези]
Синтез оптично активних хроман-4-олів із гетероциклічними замісниками в положенні 2
Тімохін О.С., Романова А.М., Москвіна В.С., Кучер О.В., Броварець В.С.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАНУ [Тези]
Синтез 5-заміщених моно-, ди- та трифлуорометилвмісних спіро[2.3]гексанів
Шиндер Л.В., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Regio- and diastereoselective 1,3-dipolar cycloadditions of unsaturated sultams
Zaika Y.O., Khutorianskyi A.V., Yasman P., Brovarets V.S., Vashchenko B.V.
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАНУ [Тези]
In silico admet prediction of the properties of novel thienopyrimidine derivatives
Mitina S.D., Varenichenko S.A., Farat O.K.
Український державний хіміко-технологічний університет [Тези]
2-Трифторометилморфолін-3-іл метанол
Анякін Т.В., Стрижак О.В., Горічко М.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Взаємодія фенациліміну пентафторацетону з C-, N-, O-, S-, P-нуклеофілами
Бабій І.С., Бабій С.Б., Мельников К.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Каталітична активність [Fe(salophen)]Cl у реакції епіхлоргідрину з оцтовою кислотою
Соколовський Д.А., Ютілова К.С., Швед О.М., Степанова Д.С.
Донецький національний університет імені Василя Стуса [Тези]
Каталітична поведінка бензоату тетраетиламонію у реакції фенолізу епіхлоргідрину у розчинниках різної полярності
Рисіч А.О., Ютілова К.С., Швед О.М., Доманський С.В.
Донецький національний університет імені Василя Стуса [Тези]
Дослідження фізико-хімічних властивостей гем-дифторованих О-гетероциклів
Шатня В.Ю., Горбенко А.Е., Головач С.М., Мельников К.П., Ляшук О.С., Григоренко О.О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" [Тези]
Регіо- та стереоселективність галогенування бутинільних та пентинільних тіоетерів хіназолін-4-ону
Кут Д.Ж., Кут М.М., Онисько М.Ю.
Ужгородський національний університет [Тези]
Synthesis and anti-cancer activity of spirocyclic β-keto-γ-sultones
Poliudov A.O., Sorokin M.D., Virych P.A., Dobrydnev A.V.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" [Тези]
Використання сульфінатів для синтезу гомологічних аміноалкілсульфонілгалогенідів
Анхім М.О., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез конденсованих і місткових сультамів шляхом внутрішньомолекулярного відновного сульфонілування ціаносульфонілфлуоридів
Ковальов М.В., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Дослідження властивостей галогенвмісних ацилпохідних гетарилацетонітрилів
Медвідь А.В., Хиля О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Synthesis of a library of 3,3-disubstituted oxetane building blocks for medicinal chemistry
Litskan E.V., Semenchenko O.V., Lynnyk S.V., Vashchenko B.V.
Інститут органічної хімії НАН України [Тези]