Органічна   Неорганічна   Аналітична   Фізична   Хімія ВМС  
2003 2004 2005 2006 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2021 2022 2023

Перші місця:

Синтез насичених біциклічних похідних з використанням електрофільної функціоналізації подвійного зв'язку та подальшого внутрішньомолекулярного алкілювання
Семено В.В., Ружило Л.Ю, Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез хіральних циклічних β-гідрокси- та β-флуорокислот
Петлінський Я.І., Поліщук К.А., Кучер О.В., Москвіна В.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Synthesis of homologous fused and bridged sultams via intramolecular reductive sulfonylation of cyano sulfonyl fluorides
Kovalov M.V., Vashchenko B.V., Volovenko Yu.M.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Другі місця:

Регіоселективний мультиграмовий повний синтез лікохалкону С та споріднених лікоагрохалконів.
Довганюк Н.С., Благун О.П, Сосунович Б.С., Редька М.О., Ващенко Б.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Фотокаталітичний підхід до аміноалкілфункціоналізації 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-онів
Лук'янов О.О., Ткачук В.М., Сукач В.А.
Інститут органічної хімії НАН України [Тези]
Синтез та дослідження стабільності гетероароматичних сульфонілхлоридів та флуоридів
Шевчук О.І., Ващенко Б.В., Жерш С.А., Григоренко О.О., Грабчук Г.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
2-Fluorocyclobutane building blocks for synthetic and medicinal chemistry
Голумб'євський В.О., Демчук О.П., Ващенко Б.В., Грищук О.В., Григоренко O.O.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Сульфонільовані похідні о-заміщених N-алкіланілінів
Мілохов Д.С., Семьошкіна О.Д.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та реакційна здатність 5-заміщених 4-йодо- та 2,4-дигалогеноксазолів
Барун П.О., Геращенко О.В., Ващенко Б.В., Воловенко Ю.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Похідні 3-(трифлуорметил)циклобут-1-ен-1-карбоксилату у реакціях приєднання
Минтюк С.В., Павленко С.О., Москвіна В.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Треті місця:

Введення гем-дифлуороциклоалкільних замісників у гетероцикли через стратегію «Видалення Нітрогену» Левіна
Полуектова М.С., Головач С.М., Мельников К.П., Григоренко О.О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" [Тези]
Гетероциклізації на основі 3-ацетил-/бензоїл-/циклопропіл-2H-хромен-2-онів
Рибіна Є.Ю., Москвіна В.С., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Фотохімічний синтез 1-арилбіцикло[2.1.1]гексан-2-карбонових кислот як прекурсорів орто-заміщених бензенових біоізостерів
Гордієнко О.В., Денисенко О.В., Маковецька Є.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Функціоналізація трет-бутил-1,2,3-триазол-4-карбоксилату за допомогою електрофільних реагентів
Печенюк К.В., Гордієнко О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Гетероциклізаціїї основ Манніха в ряду кумаринів.
Глібов Є.К., Москвіна В.С., Шокол Т.В., Хиля В.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез α-аміноборонатів з використанням сульфінамідів Елмана
Реут С.С., Клебан І.М.,Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез спіроциклічних 3-оксосульфоланів, 3-оксотіоланів та їх похідних
Балабушко М.О., Мілохов Д.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез оптично активних 3-алкіл(арил)-1,4-оксазепан-5-онів та їх похідних
Гись Д.В., Мілохов.Д.С., Кучер.О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез нових гетероциклічних похідних взаємодією 3-ацилізокумаринів з (феніл)гідразином.
Боровська А.В., Шабликіна О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Заохочувальний диплом:

Синтез заміщених піразолінів з диметилфосфіноксидною групою на основі Me2P(O)CHN2
Тарасюк І.Ю., Слободянюк Є.Ю., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
3-thia-2-azabicyclo[3.2.1]octane 3,3-dioxide: Synthesis of novel heterocyclic scaffold
Дорошенко І.О., Благун О.П., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Нові п'ятичленні гетероконденсовані сультами - аналоги пуринів та інших азагетероциклів
Глотов С.В., Заїка Є.О., Ващенко Б.В., Григоренко О.О., Шабликіна О.В., Хиля В.П., Броварець В.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез борильованих піролідинів при 1,3-циклоприєднанні алкенілборонатів до азометинових ілідів
Рижов І.А., Ляшук О.С.,Москвіна В.С., Грищук О.В., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]

Кращі стендові доповіді:

Використання α,β-ненасичених трифлуорометилкетонів у синтезі нових трифлуороацетилвмісних хінолонів
Шевченко Н.М., Іщенко В.В., Кліпков А.А., Година Д.М., Герус І.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
3-Арил-1Н-ізохромен-1-они та 3-арилізохроман-1-они з карбоксильною групою в реакціях з гідразином
Колосовська А.І., Шабликіна О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез та використання борильованих бензенсульфонілгалогенідів.
Гальос К.О., Ващенко Б.В., Козаченко О.П., Жерш С.А., Григоренко О.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез біцикло[2.2.2]октилгліцину як ізостера 2-фенілгліцину
Коблік А.А., Стрижак О.В., Москвіна В.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Синтез будівельних блоків із 3-флуоро-2-(флуорометил)пропанільним замісником
Філь Ю.В., Ващенко Б.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Регіоселективність галогенування 3-аліл-2-алілтіохіназолін-4(3H)-ону
Куля Д.Ю., Кут Д.Ж., Кут М.М., Онисько М.Ю., Лендєл В.Г.
Ужгородський національний університет [Тези]
Синтез та відновлення дієнів як новий підхід до похідних амінокислот з ізольованими насиченими (гетера)карбоциклами
Вернер Е.В., Суботін В.В., Ващенко Б.В., Сосунович Б.С., Григоренко О.О., Колотілов С.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка [Тези]
Synthesis of Functionalized Hydrogenated Thiophenes through the [3+2]-Cycloaddition of Thiocarbonylylide
Rudenko T.V., Timoshenko V.M.
Інститут органічної хімії НАН України [Тези]