Вимоги до оформлення постера

  • Учасники конференції можуть представити результати своєї роботи, оформлені у вигляді стенду (постеру).
  • Постер повинен бути оформлений в Power Point, дотримуючись співвідношення сторін 16:9 (широкий формат).
  • В постері необхідно зазначити назву роботи, ПІБ авторів, повну назву закладу освіти або наукової установи, адресу ЗО/НУ та e-mail автора, з яким необхідно вести переписку.
  • Основна частина постеру повинна містити результати наукової роботи (в т.ч. мету дослідження, матеріали та методи, що застосовувались, отримані результати роботи, висновки та іншу необхідну інформацію (наприклад, літературні джерела).
  • Результати дослідження необхідно викладати науковою мовою, чітко, послідовно та лаконічно, уникаючи граматичних та стилістичних помилок.
  • Для візуалізації отриманих результатів використовуйте схеми, малюнки, графіки, таблиці у високій якості, а всі підписи до них повинні бути чіткими та зрозумілими.
  • Структурні формули мають бути оформлені в редакторах IsisDraw або ChemDraw (довжина зв’язку 0,6 см; товщина ліній 1 pt; шрифт Arial 10 pt Bold).
  • У висновках необхідно зазначити основні результати наукової роботи та їх значення.
  • Список використаних джерел має бути пронумерованим відповідно до порядку їх цитування за текстом у квадратних дужках та оформленим з використанням ACS Style.
  • Перед початком конференції ми додатково напишемо про формат проведення постерної сесії.

Бажаємо вам успіхів!