Вимоги до оформлення тез та шаблон

  • Для підготовки тез необхідно використовувати шаблон.
  • Назва тез повинна відображати зміст роботи.
  • У вступній частині необхідно зазначити актуальність та мету роботи.
  • Результати роботи необхідно викладати науковою мовою, чітко, послідовно та лаконічно, уникаючи граматичних та стилістичних помилок.
  • Всі зображення (малюнки, схеми, графіки, таблиці) повинні бути високої якості, всі підписи – чіткими та зрозумілими.
  • Структурні формули мають бути оформлені в редакторах IsisDraw або ChemDraw (довжина зв’язку 0,6 см; товщина ліній 1 pt; шрифт Arial 10 pt Bold).
  • У висновках необхідно зазначити основні результати наукової роботи та їх значення.
  • Список використаних джерел має бути пронумерованим відповідно до порядку їх цитування за текстом у квадратних дужках та оформленим з використанням ACS Style.
  • Форматування тез повинно відповідати вимогам конференції, зокрема, щодо розміру шрифту, міжрядкового інтервалу, відступів тощо.
  • Перед відправкою тез уважно перечитайте підготовлений матеріал, перевірте разом з колегами та науковим керівником і не забудьте прікріпити файл при реєстрації.

Бажаємо вам успіхів!